Sanering Auglendsbakken

Opprustning og utvidelse av Auglendsbakken i Stavanger.

  • Byggherre: Stavanger Kommune
  • Vår anleggsleder: Thomas Helles
  • Vår formann: Joakim Hetland

Prosjektet er inititert av vei, park og idrett som et trafikksikringsprosjekt. Det skal bygges  fortau fra vaulen skole og ned til Gamleveien, lengde 400 meter. I tillegg skal veien utvides for å gi møtebredde for rutebuss. Eksisterende VA-anlegg skal skiftes ut ettersom veien likevel må stenges under hele anleggsperioden.

Arbeidet omfatter i hovedtrekk følgende:

  • Legging av ca 450 meter vannledning og fellesavløpsledning.
  • Alle dårlige stikkledninger skal skiftes ut.
  • Det skal settes 18 kummer og alle sandfangskummer skal skiftes ut.
  • Avsluttes med 2 lag asfalt og ny tørrmur på begge sider av veien.