VVA Rossåsen

Rossåsen glir inn i historien som Bjelland Entreprenørs største prosjekt.

  • Byggherre: Sandnes tomteselskap
  • Vår anleggsleder: Richard Riska
  • Vår formann: Joakim Hetland

Sandnes tomteselskap AS skal tilrettelegge hovedinfrastruktur for utbygging av boligfeltet Rossåsen på Figgjo. Feltet består av 98 eneboligtomter.

Bjelland Entreprenør skal stå for bygging av all infrastruktur innenfor feltet, det vil si vei, vann og avløpsanlegg samt opparbeidelsen av grøntanlegg.

Arbeidet vårt omfatter alle veganlegg i utbyggingsområdet. I vegtraseene og delvis gjennom friområdene skal det legges vann- spillvann- og overvannsledninger. Ledningene skal tilknyttes eksisterende anlegg, og fra hovedanlegget skal det legges stikkledninger klar til hver tomt.  Arbeidet omfatter også alle kvartalslekeplasser, sandlekeplasser og friområder innenfor utbyggingsområdet.