Miljøgate Tanke Svilandsgate

  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Vår anleggsleder: Richard Riska
  • Vår formann: Joakim Hetland
  • Kontraktsum: 23 500 000,-

FV 446 Tanke Svilands gate skal opprustes til miljøgate.

Strekningen er ca. 750 m. lang. Det skal være kjørefelt, sykkelfelt og fortau, samt møbleringssone med trær m.m

Kommunale vann- og avløpslednigner skal skiftes ut på hele strekningen. De er av eldre dato og i dårlig stand.

I tillegg til FV 446 omfatter prosjektet også VA-anlegg og gjenoppbygging av Chr. Tranes gate mellom Sverdrups gate og Seehusens gate, ca 160 m.

Prosjektet er en del av «Transportplan Nord-Jæren.»