HMS, kvalitet og ytre miljø

Vi i Bjelland AS er opptatt av at HMS arbeidet blir ivaretatt og jobber kontinuerlig for å forebygge ulykker og helseskader, eller skade på ytre miljø.
Vi er opptatt av trivsel på arbeidsplassen som er en forutsetning for å skape gode resultater, et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.
Vi har som mål i vårt HMS arbeid å ha 0 skader på personell og ha et sykefravær på < 3%.

Bjelland AS har etablert et integrert styringssystem som ivaretar HMS, Miljø og kvalitet.
Dette skal sikre at vi leverer produkter som tilfredsstiller avtale og kontrakt med kunde.
Vi skal også tilfredsstille det offentlige regelverket, samt interne krav og behov.
For å ivareta prosesser skal vi bruke godkjente og kvalifiserte UE på våre prosjekter.